Emilio García Ladona

Emilio García-Ladona
Ver el perfil de Emilio García Ladona en LinkedIn
Ver el perfil de Emilio García Ladona en LinkedIn

Dr. Emilio García-Ladona


Major scientific interests are focused on: Mesoscale variability in the ocean: mixing processes and dynamics of the mixed layer, instabilities, topographic interactions and shelf/slope exchanges; dynamics of the western Mediterranean circulation; pattern recognition techniques applied to data analysis, specially in teledetection; operational oceanography.


Emilio García Ladona - (emilio@icm.csic.es)
Dept. d'Oceanografia Fisica i Tecnològica
Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC)
Passeig Marítim, 37-49
08003 Barcelona (Spain)
Despatx: B-26
Tf: (+34) 93 230 9500 - 93 230 95 13

 • MEDOSMOSIS (6119) new !
 • National authorities carrying out maritime surveillance need constant updated and accurate information and effective operational infrastructures. There is a great deal of complexity to be dealt with marine spatial information obligations stemming from European Directives, initiatives and policies, in terms of maritime surveillance and safety. The MED OSMoSIS strategic project aims precisely to cut through this complexity by developing a few modules/applications about maritime surveillance activities and facilitating the exchange of information between different authorities.


 • COSMO (CTM2016-79474-R)
 • L'objectiu del projecte 'COSMO és per millorar el nostre coneixement sobre la variabilitat dels corrents oceànics superficials prop de la costa ibèrica i per millorar els sistemes utilitzats pel Salvament Marítim i la Policia Nacional per a l'exercici de les seves investigacions i tasques humanitàries institucionalment assignada. COSMO té com a objectiu produir un atles dels corrents d'alta resolució espacial (corrents mitjanes diàries i variabilitat) utilitzant el nou conjunt de reanàlisis de la circulació dels oceans del període 1993-2014 generada pels centres operatius europeus. Amb l'ajuda d'aquests reanàlisis oceànics, el consens de les observacions i models estats de l'art de l'oceà, es caracteritzarà tant la circulació de la Península Ibèrica i les propietats estadístiques de les trajectòries d'objectes a la deriva. Una base de dades de trajectòries d'objectes (boies, derivadors i similars) flotant es crearà mitjançant la compilació, documentació, homogeneïtzació, validació i comparació entre conjunts d'observacions i dades disperses entre les diferents empreses d'entitats públiques, organismes públics i òrgans de seguretat de l'Estat. Tal base de dades s'utilitzarà per estimar objectivament la capacitat de funcionament. dels sistemes per predir les àrees de recerca d'objectes a la deriva i proporcionen un primer enfocament a la presa de decisions en situacions d'emergència marina. Els esforços d'investigació científica de COSMO se centren en l'avaluació de l'execució i la viabilitat de noves metodologies per derivar els camps de corrents marins a partir d'imatges de satèl·lit de temperatura superficial del mar i de les dades de radar d'obertura sintètica. El nostre èxit ajudarà a omplir els buits de resolució dels enfocaments actuals utilitzats per estimar els corrents oceànics de les trajectòries de boies a la deriva i del nivell del mar. Aquests productes manquen de la resolució espacial i temporal adequada requerida per capturar els gradients horitzontals en les escales de 1-10 km, considerade important per a la recerca i rescat i per a la interacció aire-mar. També anem a investigar l'impacte de l'assimilació d'aquestes noves observacions en un model regional de la Badia d'Algecires i l'Estret de Gibraltar. Investigarem en quina mesura l'assimilació de les observacions de corrents oceàniques resulta en la millora de la capacitat de predicció de les trajectòries. El projecte COSMO també proposa la realització d'un experiment Lagrangià d'alta resolució per recopilar informació sobre les interaccions entre els sub-mesoescala, mesoescala i flueix en una de les regions amb més densitat de trànsit marítim a gran escala. Les dades recollides a través d'aquest experiment ajudaran a avaluar la capacitat dels sistemes operatius per controlar, comparar, documentar, distribuir i predir les trajectòries resultants. COSMO és un projecte no coordinat que implica directament un organisme d'investigació (CSIC) i tres organismes públics amb les majors responsabilitats socials en relació amb la vigilància marítima, la predicció i la seguretat (Ports de l'Estat, SASEMAR i Policia Nacional).


 • MEDEAS (691287)
 • El projecte MEDEAS pretèn disenyar un nou model d'economia-energia per la transició de la EU cap a un sistema energètic de baixes emisions de carboni. El model tindrà en compte la necessària flexibilitat i granularitat per tractar diferents nivells de complexitat d'acord amb els interesoss dels usuaris finals i construit com una iniciativa de codi obert per fomentar el desenvolupament cooperatiu.


 • ConnectinGEO (641538)
 • El principal objetivo de ConnectinGEO es vincular las redes coordinadas de observación de la Tierra con las comunidades científicas y tecnológicas (C + T), el sector industrial, GEOSS y Copernicus. El objetivo es facilitar una base de conocimientos más amplia y accesible para apoyar las necesidades de las Áreas de Beneficio Social (SBA) de GEO y sus usuarios. Se abordará una amplia gama de temas relacionados con el clima, los recursos naturales y los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (SDG).


 • FORMED (CGL2012-33989)
 • El projecte d'investigació proposat tracta sobre la caracterització de les formes de gran escala del fons marí (> 1 m) del marge continental del mediterrani espanyol, a partir de l'anàlisi de la seva morfologia i de l'estudi dels processos contemporanis implicats en la seva formació i evolució. La batimetria multifeix proporcionada per la Secretaria de Pesca i altres institucions permet una classificació regional de les formes dels fons marins basant-se en les seves característiques morfomètriques. Paral·lelament, un monitoratge específic de la hidrodinàmica i els processos de transport de sediments a La capa límit pròxima al fons i la columna d'aigua es duran a terme per estudiar: 1) els processos ona-current potencialment associats amb les dunes de la zona costanera (Delta de l'Ebre), 2) les ones internes associades amb les ones de sediment de prodelta (prodelta de Llobregat), 3) ones internes com a mecanisme generador potencial de les ones de sediment en el talús continental (Golf de València) i 4 ) investigar els corrents profunds de fons com a mecanisme potencial per explicar les ones sedimentàries profundes (Nord de Menorca). L'anàlisi de la interacció entre les formes del fons i el forçament hidrodinàmic es complementarà amb l'aplicació de models de transport de sediments i generació de formes de llit, així com proves de canals. Finalment, les formes del fons seran analitzades com a hàbitats específics en les àrees del delta de l'Ebre i Cap de Pals, caracteritzats per les seves comunitats i hàbitats bentònics. Les tècniques de mapeig de l'hàbitat es desenvoluparan integrant la informació física, geològica i biològica, per tal de proporcionar una eina útil en la gestió del medi marí. S'espera que els resultats del projecte proporcionin una visió regional de les formes de fons del marge continental del mediterrani espanyol, així com informació detallada d'aquelles formes de llit amb major incertesa sobre els processos de formació. Els resultats esperats poden conduir a un canvi en la nostra percepció de quins són els mecanismes dominants de formació i evolució de les formes del llit i les seves taxes de canvi. L'ús combinat de l'excel·lent base de dades morfològiques disponibles i mesures de camp utilitzant instruments avançats (trípode bentònic, cadenes de termistor, equips multiparamètircs, AUV, ROV, etc) ofereixen l'oportunitat d'integrar informació de diferents fonts per a una millor comprensió dels processos. La preparació d'un Atles de formes del fons marí en el marge continental del mediterrani espanyol, basat en les morfologies observades, proporcionarà tant a la comunitat científica com a la societat en general, l'accés als actuals coneixements existents sobre aquest tema.


 • MIDAS-7 (AYA2012-39356-C05-03)
 • El satèl·lit SMOS, llençat al novembre de 2009, és la primera missió d'observació de la Terra (EO) de la'ESA liderada per Espanya. Amb un rol de lideratge científic d'EO, tecnològic i industrial sense precedents, l'objectiu d'Espanya ha estat produir, per primera vegada, de mapes globals de la salinitat de la superficie del mar i mapes d'humitat del sòl a través de la novedós radiòmetre interferomètric d'obertura sintètica (MIRAS). Gràcies al programa d'I+D espanyol amb el suport del CDTI i dl'ESA l'equip proponent ha abordat amb èxit diversos reptes científics i tecnològics, com ara: i) establir una producció de dades operacionals i centre de difusió a Espanya, el CP34 ; ii) portar els coneixements científics i tecnològics en conjunt dins del centre expert, l'SMOS BEC; i iii) la consolidació de nous equips i instal·lacions dedicades al desenvolupament de productes SMOS. Després de dos anys d'intens treball, els productes nominals SMOS estarán consolidats. Com a tal, aquesta proposta també se centra, per primera vegada, en el desenvolupament de nous productes de valor afegit basats en SMOS i noves aplicacions d'interès per a la indústria i els gestors públics. D'altra banda, per capitalitzar el saber fer de l'equip, aquesta proposta es dirigeix ​​a nous reptes com la sinergia amb noves missions d'EO o el desenvolupament de nous productes més enllà de SMOS. No obstant això, per mantenir el paper internacional d'Espanya en aquesta zona d'avantguarda científica és necessàri consolidar aquest equip especialitzat i amb talent, juntament amb la seva sinergia amb la indústria.


 • MEDESS-4MS (MED 2S-MED11-01)
 • El servei MEDESS-4ms es dedica a la prevenció de riscos marítims i l'enfortiment de la seguretat marítima en relació amb la contaminació per vessament de petroli a la Mediterrània. L'objectiu principal d'MEDESS-4ms és lliurar un sistema de predicció operacional integrat multi-model de vessament de petroli a la Mediterrània, connectat a plataformes de monitorització de vessaments de petroli existents (dades AIS EMSA-CSN, REMPEC i), utilitzant els sistemes de modelatge de vessaments de petroli ben establerts, les dades ambientals de la Marina Service europea GMES i els sistemes de previsió nacional. MEDESS-4ms no té com a objectiu el desenvolupament de noves cadenes de serveis elementals, sinó integrar i consolidar els ja existents, sobre la base de l'experiència adquirida a través de la interacció amb els organismes de resposta operacionals, CERSEC i EMSA durant incidents reals del petroli vessament de la regió i les manifestacions, entre exercicis -calibration duent-se a terme en el marc de projectes de la CE.

  MEDGIB experiment
 • TOSCA (G-MED09-425)
 • El projecte TOSCA (Seguiment de vessaments d'hidrocarburs i conocimiento costero) té com a objectiu desenvolupar una xarxa de responsables polítics i científics per a l'observació i previsió d'accidents marins (la contaminació per hidrocarburs, les operacions de recerca i rescat (SAR) ...) a la Mediterrània. TOSCA subministrarà models de pronòstic, mapes de riscos i plans d'acció desenvolupats pels científics en col·laboració amb les autoritats locals, que els permetin millorar la seva capacitat de resposta immediata i assegurar un monitoratge costaner sostenible.

  García-Olivares A., J.L. de Pablos, R. Madrigal Sailing the Prestige out to sea. An independent analysis. Scientia Marina, 75, 3, 533-548.

 • ESEOO (VEM2003-20577-C14-10)
 • ESEOO has been a project to promote the Operational Oceanography at a national level. More precisely, to give scientific assessment and expertise to improve the management of marine emergencies. The project has been composed by 24 research groups from several national and international laboratories and universities and with the participation of the spanish Marine Search and Rescue Agency (SASEMAR). Web - DOF  Machín F., M. Emelianov, P. Rodríguez, E. García-Ladona, J. Menéndez, J. Salat XBT profilers for operational purposes: application and validation in real exercises. Scientia Marina, 72, 4, 779-799. DOI: 10.3989/scimar.2008.72n4779

  Sotillo M.G., E. Álvarez Fanjul, S. Castanedo, A.J. Abascal, J. Menendez, M. Emelianov, R. Olivella, E. García-Ladona, M. Ruiz-Villarreal, J. Conde, M. Gómez, P. Conde, A.D. Gutierrez, R. Medina Towards an operational system for oil-spill forecast over Spanish waters: Initial developments and implementation test. Marine Pollution Bulletin, 56, 4, 686-703. DOI: 10.1016/j.marpolbul.2007.12.021

 • Submarine Canyons (INTAS - 460)
 • Aquest va ser un projecte de cooperación conjunta espanya-rússia per proporcionar una comprensió més profunda dels mecanismes físics que controlen els règims hidrodinàmics associats amb els canyons submarins i per avaluar el seu impacte en la transferència de massa entre la plataforma continental i el mar obert. (Web).  Palanques A., E. García-Ladona, D. Gomis, J. Martín, M. Marcos, A. Pascual, P. Puig, J.M. Gili, M. Emelianov, S. Montserrat, J. Guillén, J. Tintoré, M. Segura, A. Jordi, S. Ruiz, G. Basterretxea, J. Font, D. Blasco, F. Pagès General patterns of circulation, sediment fluxes and ecology of the Palamós (La Fonera) submarine canyon, northwestern Mediterranean. Progress in Oceanography, 66, 89-119. DOI: 10.1016/j.pocean.2004.07.016

  Puig P., A. Palanques, J. Guillén, E. García-Ladona Deep slope currents and suspended particle fluxes in and around the Foix submarine canyon (NW Mediterranean).. Deep-Sea Research. Part I: Oceanographic Research Papers, 47, 343-366. DOI: 10.1016/S0967-0637(99)00062-X

 • AFORO: Shape Analysis of Fish Otoliths (AVGION - TIC2000-0376-p4-04)
 • AFORO era un projecte per desenvolupar eines per a la classificació automàtica de otòlits de peixos a partir d'una base de dades d'imatges. Com a resultat, hem desenvolupat el lloc web AFORO que ofereix un catàleg obert en línia d'imatges d'otòlits i la seva anàlisi de la forma associada a través de tècniques de reconeixement de patrons que apliquen transformada de Fourier (FT), l'escala de curvatura espacial (CSS) i anàlis de wavelet (WT). Aquest lloc permet buscar i identificar otolits directament a través de les seves imatges.  Parisi-Baradad V., A. Manjabacas, A. Lombarte, R. Olivella, Ò. Chic, J. Piera, E. García-Ladona Automated Taxon Identification of Teleost fishes using an otolith online database—AFORO. Fisheries Research, 105, 1, 13-20. DOI: 10.1016/j.fishres.2010.02.005

  Lombarte A., O. Chic, V. Parisi-Baradad, R. Olivella, J. Piera, E. García-Ladona A web-based environment for shape analysis of fish otoliths. The AFORO database. Scientia Marina, 70, 1, 147-152.

  Parisi-Baradad V., A. Lombarte, E. García-Ladona, J. Cabestany, J. Piera, O. Chic Otolith shape contour analysis using affine transformation invariant wavelet transforms and curvature scale space representation. Marine and Freshwater Research, 56, 795-804. DOI: 10.1071/MF04162

  Piera J., V. Parisi-Baradad, E. García-Ladona, A. Lombarte, L. Recasens, J. Cabestany Otolith shape feature extraction oriented to automatic classification with open distributed data. Marine and Freshwater Research, 56, 805-814. DOI: 10.1071/MF04163

 • Activitats d'Oceanografia Operaciional
 • Desenvolupament VADO: A system for accessing and visualizing data through Google maps viewer. Now we are moving towards a Marine Spatial Data Infrastructure (IDE)

  Sistema BUDAS: Un sistema per recollir i distribuir automàticament dades de boies a la deriva localitzades via satèl·lit (ARGOS, iridi, etc,), i construir l'animació a través de mapes Google Earth i Google Maps.