Línies de recerca

CIRCULACIÓ OCEÀNICA A GRAN ESCALA

Entendre els mecanismes que controlen la circulació oceànica de gran escala, i especialment la transferència de propietats a través de la interfase atmosfera-oceà i cap a la termoclina i l'oceà profund, i el seu paper a escales temporals...

CANVI CLIMÀTIC

Anàlisi de sèries temporals d'observacions i models numèrics per investigar canvis passats (oscil·lacions glacials-interglacials) i futurs a l'oceà, i el seu impacte potencial en el sistema planetari. Avaluació de canvis estadístics en aquestes sèries...

PROCESSOS OCEÀNICS DE PETITA I MITJANA ESCALA

Entendre la interacció entre estructures de mesoescala, ones inèrcio-gravitatòries i les distribucions de nutrients, fitoplancton i zooplancton, integrant models no-hidrostàtics d'alta resolució i models ecològics. Aplicar noves tècniques d'anàlisi de...

MÈTODES AVANÇATS DE PROCÉS DE DADES OCEANOGRÀFIQUES

Obtenir informació geofísica nova o millorada, a partir de mesures in situ i de satèl·lit en un ample rang d'aplicacions, com modelització de la turbulència i interacció oceà-atmosfera. Les activitats de recerca inclouen calibració de dades...

MODELITZACIÓ OCEÀNICA I ASSIMILACIÓ DE DADES

Dissenyar, adaptar i posar en funcionament models numèrics per analitzar processos oceànics a diferents escales, des d'interaccions a gran escala i evolució climàtica fins fenòmens de mesoescala i petita escala, tant a mar obert com en zones costaneres...

NOVES TECNOLOGIES PER A OBSERVACIONS OCEÀNIQUES, COSTANERES I DE GEL MARÍ

Desenvolupar plataformes autònomes i nous sensors de seguiment de l'oceà per cobrir necessitats específiques més enllà de les opcions disponibles al mercat. Millorar el potencial i aplicabilitat dels dissenys actuals, ara majoritàriament...

Projectes

...
La transició a una economia amb baixes emissions de carboni necessita assolir diferents objectius: competitivitat, protecció del medi ambient, creac...
Un dels objectius del projecte Corrents Oceàniques i Seguretat en el Medi Marí (COSMO) és la creació d'una base de dades de trajectòries de dispo...

Publicacions recents

Catalá T.S., Martínez-Pérez A.M., Nieto-Cid M., Álvarez M., Otero J., Emelianov M., Reche I., Arístegui J., Álvarez-Salgado X.A. (2018)
Progress in Oceanography, 165, 35-51. DOI: 10.1016/j.pocean.2018.05.002. (BibTeX: catala.etal.2018)
Llanillo P.J., Pelegrí J.L., Talley L.D., Peña-Izquierdo J., Cordero R.R. (2018)
Journal of Geophysical Research: Oceans, 123, 3, 1722-1744. DOI: 10.1002/2017JC013509. (BibTeX: llanillo.etal.2018)
Olivar M.P., Contreras T., Hulley P.A., Emelianov M., López-Pérez C., Tuset V., Castellón A. (2018)
Progress in Oceanography, 160, 83-100. DOI: 10.1016/j.pocean.2017.12.005. (BibTeX: olivar.etal.2018)