Línies de recerca

CIRCULACIÓ OCEÀNICA A GRAN ESCALA

Entendre els mecanismes que controlen la circulació oceànica de gran escala, i especialment la transferència de propietats a través de la interfase atmosfera-oceà i cap a la termoclina i l'oceà profund, i el seu paper a escales temporals...

CANVI CLIMÀTIC

Anàlisi de sèries temporals d'observacions i models numèrics per investigar canvis passats (oscil·lacions glacials-interglacials) i futurs a l'oceà, i el seu impacte potencial en el sistema planetari. Avaluació de canvis estadístics en aquestes sèries...

PROCESSOS OCEÀNICS DE PETITA I MITJANA ESCALA

Entendre la interacció entre estructures de mesoescala, ones inèrcio-gravitatòries i les distribucions de nutrients, fitoplancton i zooplancton, integrant models no-hidrostàtics d'alta resolució i models ecològics. Aplicar noves tècniques d'anàlisi de...

MÈTODES AVANÇATS DE PROCÉS DE DADES OCEANOGRÀFIQUES

Obtenir informació geofísica nova o millorada, a partir de mesures in situ i de satèl·lit en un ample rang d'aplicacions, com modelització de la turbulència i interacció oceà-atmosfera. Les activitats de recerca inclouen calibració de dades...

MODELITZACIÓ OCEÀNICA I ASSIMILACIÓ DE DADES

Dissenyar, adaptar i posar en funcionament models numèrics per analitzar processos oceànics a diferents escales, des d'interaccions a gran escala i evolució climàtica fins fenòmens de mesoescala i petita escala, tant a mar obert com en zones costaneres...

NOVES TECNOLOGIES PER A OBSERVACIONS OCEÀNIQUES, COSTANERES I DE GEL MARÍ

Desenvolupar plataformes autònomes i nous sensors de seguiment de l'oceà per cobrir necessitats específiques més enllà de les opcions disponibles al mercat. Millorar el potencial i aplicabilitat dels dissenys actuals, ara majoritàriament...

Projectes

La transició a una economia amb baixes emissions de carboni necessita assolir diferents objectius: competitivitat, protecció del medi ambient, creac...
Un dels objectius del projecte Corrents Oceàniques i Seguretat en el Medi Marí (COSMO) és la creació d'una base de dades de trajectòries de dispo...
Las medidas por satélite de la Temperatura Superficial del Mar (SST) proporcionadas por los radiómetros de infrarrojo han revelado la existencia de...

Publicacions recents

Olivar M.P., Contreras T., Hulley P.A., Emelianov M., López-Pérez C., Tuset V., Castellón A. (2018)
Progress in Oceanography, 160, 83-100. DOI: 10.1016/j.pocean.2017.12.005. (BibTeX: olivar.etal.2018)
Santis W., Aimola L., Campos E.J.D., Castellanos P. (2018)
Dynamics of Atmospheres and Oceans, 81, 30-41. DOI: 10.1016/j.dynatmoce.2017.11.004. (BibTeX: santis.etal.2018)
Solé J., García-Olivares A., Turiel A., Ballabrera-Poy J. (2018)
Renewable Energy, 116, 258-271. DOI: 10.1016/j.renene.2017.09.035. (BibTeX: sole.etal.2018)